Provedene aktivnosti u okviru javne kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu institucionaliziranosti socijalnih usluga i načinima deinstitucionalizacije istih

Na projektu Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba, nositelj projekta Savez gluhih i nagluhih osoba grada Zagreba i partner Grad Zagreb provodili su javnu kampanju u sklopu koje su organizirali nekoliko aktivnosti.

Aktivnosti su obuhvaćale okrugli stol na temu mogućnosti razvoja novih i unaprjeđenja postojećih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga po mjeri osoba s oštećenjem sluha, promotivnu kampanju na Facebooku s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti deinstitucionalizacije, snimljenu radio poruku s istim ciljem koja se emitirala 24 puta, tisak i distribuciju 1000 brošura o načinima sprječavanja institucionalizacije osoba s oštećenjem sluha, provedbu 100 anketa s ciljem detektiranja individualnih potreba starijih osoba s oštećenjem sluha.

Okrugli stol održan je 25.11.2022. na kojem je prisustvovalo 19 sudionika, a rasprava je bila usmjerena na nekoliko podtema, uključujući: prava i usluge Grada Zagreba za osobe s invaliditetom, izvaninstitucionalne socijalne usluge koje pružaju CZSS, izvaninstitucionalne socijalne usluge Doma za starije Sv. Josip.

Radio poruka snimljena je i emitirana 24 puta na Radiju Zfm, od 6. travnja do 29. travnja 2023., dok je isto tako tiskano i distribuirano 1000 brošura, te se provelo 100 anketa. Svijest javnosti o važnosti deinstitucionalizacije podizana je redovnim objavama u sklopu promotivne kampanje na Facebooku.

Projekt provodi Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba u partnerstvu s Gradom Zagrebom, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.982.400,00 HRK, odnosno 263.109,69 EUR, a trajanje je 24 mjeseca, od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2023. godine. Intenzitet potpore je 100%.