Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), na sjednici Skupštine Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, održanoj 14.09. 2015. godine, donesen je

STATUT
SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Članak 2.

(1)Naziv udruge je SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA (u daljnjem tekstu Savez), a skraćeni naziv je SAVEZ GLUHIH GRADA ZAGREBA. Savez djeluje na području Grada Zagreba, sjedište mu je u Zagrebu, u Ulici Kneza Mislava 7.

(2)Naziv udruge na engleskom je: ASSOCIATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING OF THE CITY OF ZAGREB.

Članak 3.

Savez je neprofitna pravna osoba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1)Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.
(2)Savez se može udruživati s organizacijama i ustanovama u čijoj je djelatnosti zaštita osoba s invaliditetom i ostalih.

Članak 5.

Savez ima pečat okruglog oblika, u krugu pečata upisane su riječi: Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, sa simbolom koji je zajednički svim organizacijama gluhih i nagluhih osoba na području Hrvatske.

Članak 6.

(1)Članovi Saveza preko izabranih tijela upravljaju Savezom na način utvrđen ovim Statutom.

(2)Savez u pravnom prometu predstavlja i zastupa Predsjednik, kojega u slučaju spriječenosti zamjenjuje osoba koju ovlasti Predsjednik. Savez zastupa Izvršni direktor Saveza.

Članak 7.

(1)Rad Saveza a i njihovih tijela je javan. Javnost rada se osigurava preko pisanih materijala, izvještaja o radu i financijskom poslovanju, izvještavanjem članstva i javnosti putem javnih skupova i sredstava javnog informiranja (tisak, bilteni, radio, televizija i web).

(2)Sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije prisutni su pozvani članovi i gosti.

Članak 8.

Praznik Saveza je dan gluhih koji se svake godine slavi posljednje nedjelje u mjesecu rujnu u sklopu Međunarodnog tjedna gluhih.

2. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

 

Članak 9.

Područje djelovanja Saveza je socijalna djelatnost, socijalne usluge.

Članak 10.

Osnovni ciljevi Saveza su da:

– okuplja gluhe i nagluhe osobe, roditelje i hranitelje djece i mladeži oštećena sluha i onih koji, uopće nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi unapređivanja društvenog položaja u rješavanju životnih potreba, zaštite njihovih ljudskih prava i jednakih mogućnosti,
– potiče inkluzivno obrazovanje i zapošljavanje, što uključuje i potiče sudjelovanje u političkom i javnom životu na ravnopravnoj osnovi.
– sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života u sustavu brige za gluhe osobe, kako bi na odgovarajući način ostvarili svoja prava i izvršili svoje obveze;
– obavještava nadležna tijela područne samouprave, tijela državne uprave i ostale institucije, o postojanju pojedinih problema gluhih gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
– organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba i u suradnji sa drugim institucijama, organizira društveni život svojih članova, osobito na planu informiranja, prosvjetnih kulturnih, umjetničkih, rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti, te da svojim članovima pomaže u uključivanju u slične aktivnosti izvan Saveza;
– razvija socijalno poduzetništvo i inovativne oblike zapošljavanja gluhih i nagluhih osoba, te održivost zapošljavanja osoba s invaliditetom
– zaštita zdravlja radi nepovoljnih utjecaja iz okoline,
– štiti i promiče ljudska prava i socijalne djelatnosti,
– doprinosi razvoju demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.

Članak 11.

Savez može osnovati trgovačko društvo ili zadrugu radi bavljenja gospodarskim i uslužnim djelatnostima u skladu sa zakonima. Sredstva ostvarena tim djelatnostima u potpunosti usmjerava na ostvarivanje ciljeva iz čl. 10. ovog Statuta.

Članak 12.

(1)Sukladno svojim aktivnostima, a u svrhu promicanja kvalitete života gluhih osoba, Savez može osnivati klubove: kao Klub roditelja djece oštećena sluha i govora, Klub umirovljenika, Klub gluhih žena, a po potrebi i druge klubove. Način i djelokrug rada određuje svaki klub prilikom svog osnivanja, a u skladu s ovim Statutom.

(2)Klub nema status pravne osobe.

(3)Odluku o osnivanju i raspuštanju kluba donosi Izvršni odbor.

(4)Odluka o osnivanju kluba mora sadržavati: naziv, sjedište i osobu ovlaštenu za predstavljanje kluba.

(5)Najviše tijelo kluba je Skupština kluba koju čine svi članovi kluba. Predsjednika kluba se bira na Skupštini kluba.

(6)Način rada Skupštine kluba utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine Saveza.

Članak 13.

Djelatnost Saveza jest:
– razvoj službi podrške i neposredno pružanje socijalnih usluga važnih za kvalitetu života gluhih i nagluhih osoba:
* informiranje o pravima,
*savjetovanje i pomaganje,
* psihosocijalna podrška/savjetovališta/rehabilitacija/tretmani,
*pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja,
*usluge asistencije,
– organiziranje edukativnih programa radi povećanja zapošljivosti,
– informiranje, edukacije, osvještavanje, zagovaranje,
– uključivanje volontera i mladih u rad Saveza, odnosno promicanje volontiranja kao aktivnosti koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala i osobnog razvoja,
– pružanje dostupnih informacija koristeći pritom tehnologije i oblike komunikacije prikladne za gluhe i nagluhe osobe, te poticanje primjene novih potpornih i suvremenih tehnologija,
– organiziranje i obavljanje informativne i izdavačke djelatnosti, tiskanje stručnih i promidžbenih izdanja, časopisa i informativnih biltena za javnost i članstvo,
– razvijanje sustava potpora u obrazovanju za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom i cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih,
– razvoj programa za prevenciju svih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom,
– provođenje projekata i programa u cilju unapređenja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom.

3. ČLANSTVO U SAVEZU

 

Članak 14.

(1)Članom Saveza može postati svaka osoba s gubitkom sluha od najmanje 55 decibela, koja usvaja ciljeve i zadatke Saveza te Statut i koja nije pod istragom, niti je kažnjavana zbog kaznenih djela.

(2)Članovi mogu biti:
– redovni- sa područja grada Zagreba i sa mogućnošću sudjelovanja u izborima za tijela upravljanja Saveza,
– nominalni- sa drugih područja, bez mogućnosti sudjelovanja u izborima za tijela upravljanja.

(3)Članom Saveza mogu biti roditelji i hranitelji djece i mladeži oštećena sluha i onih koji, uopće nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost kao nominalni članovi.

(4)Odrasle osobe s ograničenom sposobnošću ili bez nje, mogu biti nominalni članovi, bez prava sudjelovanja u radnim i stručnim tijelima Saveza.

(5)Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 15.

U članstvo Saveza pristupa se potpisivanjem pristupnice. Odluku o članstvu donosi Povjerenik za prijem novih članova, temeljem kriterija sukladno Statutu.

Članak 16.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora Udruge.

Članak 17.

Redovni članovi Saveza imaju prava:
-sudjelovati u radu Saveza i njegovih tijela;
– birati i biti birani u tijela Saveza;
– davati prijedloge i mišljenja o radu Saveza;
– pokrenuti inicijativu za rad Saveza i njegovih tijela;
– biti pravovremeno obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama tijela Saveza;
– koristiti pomoć Saveza u rješavanju socijalnih problema.

Nominalni članovi imaju prava:
– koristiti pomoć Saveza u rješavanju osobnih socijalnih problema i ostvarivanja prava iz članstva.

Članak 18.

Dužnosti članova su:
– da aktivno doprinose radu Saveza
– da se pridržavaju Statuta Saveza
– da provode odluke tijela Saveza
– da čuvaju interese i ugled Saveza
– da redovno plaća članarinu.

Članak 19.

Članstvo u Savezu prestaje:
– izričitim istupanjem u pismenom obliku
– isključenjem iz Saveza
– brisanjem bez posebne odluke zbog neplaćanja članarine u roku od 3 mjeseca od početka kalendarske godine

4. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 20.

Kada postoji spor/sukob interesa između članova Saveza o pravima kojima članovi mogu slobodno raspolagati rješavanje spora se povjerava Stegovnoj komisiji Saveza. Rješavajući o sporu/sukobu interesa Stegovna komisija u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Stegovne komisije je konačna.

5. TIJELA SAVEZA

 

Članak 21.

Tijela Saveza su:
– Skupština;
– Izvršni odbor;
– Predsjednik;
– Izvršni direktor/ca
– Nadzorni odbor,
– Stegovna komisija
Skupština Saveza

Članak 22.

(1)Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

(2)Skupština Saveza obavlja poslove:
– donosi Poslovnik i Statut Saveza;
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te završni račun Saveza;
– usvaja izvještaje o radu Izvršnog odbora i Nadzornog odbora te ostalih tijela Saveza;
– bira i opoziva Predsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovnu komisiju;
– odlučuje o osnivanju gospodarskih subjekata;
– odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina za potrebe djelatnosti Saveza;
– bira i opoziva zastupnike u drugim organizacijama i tijelima;
– imenuje i opoziva likvidatora.

Članak 23.

(1)Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

(2)Članovima Skupštine ne mogu biti osobe koje su članovi ili predsjednici drugih udruga gluhih osoba, sa istom ili sličnom djelatnošću.

(3)Skupštinu čini 25 zastupnika. Zastupnike u Skupštinu bira Zbor redovnih članova Saveza na mandat od 4 godine. Zbor članova saziva Izvršni odbor koji utvrđuje listu kandidata za zastupnike u Skupštini. Zbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici Zbora članova nazočna 1/10 ukupnog broja redovnih članova Saveza. Za zastupnike u Skupštini izabrani su kandidati sa liste koji su dobili većinu glasova prisutnih.

(4)Na Izbornoj Skupštini bira se predsjednik (koji postaje mandatar za izbor Izvršnog odbora).

(5)Mandatno razdoblje u tijelima Saveza traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Skupština pravovaljano odlučuje, ako je na sjednici nazočno više od polovine od prisutnih zastupnika.

(6)Odluke i zaključci su pravovaljani, ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih članova Skupštine.

Predsjednik/ca Saveza

Članak 24.

Predsjednik/ca obavlja sljedeće poslove:
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine;
– saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora;
– potpisuje zapisnike i akte Skupštine i Izvršnog odbora;
– po potrebi saziva izvanrednu Skupštinu;
– raspisuje izbore za zastupnike – članove Skupštine;
– zadužuje članove Izvršnog odbora za određene zadatke;
– vrši nadzor nad provođenjem odluka Skupštine i Izvršnog odbora.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza sjednicu Zbora članova saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Saveza upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 1/3 redovnih članova Saveza upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

Predsjednika/cu Saveza bira se na Skupštini tajnim glasovanjem, između dva i više kandidata, a na temelju predloženih programa. Od kandidata za Predsjednika izabran je onaj koji je dobio najviše glasova od broja prisutnih zastupnika na Skupštini. Na Skupštini izabrani Predsjednik/ca postaje mandatar za sastav Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora moraju biti izabrani iz redova članova Skupštine.

Naredbodavac za izvršenje plana prihoda i rashoda je Predsjednik/ca. Izvršni odbor posebnom odlukom imenuje osobe koje imaju uz Predsjednika/cu pravo supotpisati bankovne naloge.

Izvršni odbor

Članak 25.

(1)Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Saveza koje obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica Skupštine.

(2)Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku/ci i Skupštini.

(3)Izvršni odbor ima pet (5) članova.

(4)Članovi Izvršnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika/ce iz redova zastupnika Skupštine.

(5)Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti rukovodi osoba koju ovlasti predsjednik/ca.

(6)Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 26.

Izvršni odbor obavlja ove poslove:
– predlaže Skupštini programe o radu i financijske planove Saveza,
– priprema izvještaje o radu i financijskom poslovanju, završni račun, te prijedloge Skupštini,
-vodi ostale tekuće poslove i aktivnosti od koristi za gluhe u razdoblju između dvije Skupštine,
– inicira osnivanje klubova Saveza,
– imenuje izbornu komisiju i komisije za određene zadatke u koje mogu ući vanjski suradnici,
– vrši nadzor nad radom svoje stručne službe i zaposlenih djelatnika,
– donosi Poslovnik o radu,
– odlučuje o dodjeli priznanja, diploma i pohvala organizacijama i članovima za zalaganje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza i predlaže ih za odlikovanje,
– određuje visinu upisnine i članarine,
-Izvršava odluke Skupštine.

Nadzorni odbor

Članak 27.

(1)Nadzorni odbor Saveza nadzire materijalno – financijsko poslovanje Saveza.

(2)O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Saveza.

Članak 28.

(1)Nadzorni odbor ima 3(tri) člana iz redova redovnog članstva, koji ne moraju biti iz redova zastupnika – članova Skupštine. Kod izbora treba voditi računa da u sastavu Nadzornog odbora bude barem jedna stručna osoba, koja će svojim stručnim znanjem olakšavati posao Nadzornog odbora.

(2)Mandat članova Nadzornog odbora traje 4(četiri)godine.

(3)Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

(4)Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora.

Izvršni direktor/ica

Članak 29.

(1)Izvršni direktor/ca je izvršno tijelo Saveza. Zadužen/a je za provođenje Programa rada Saveza prema prihvaćenom Programu od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ministarstava, te ostale projekte (Europske projekte).

(2)Svoje poslove obavlja profesionalno kao voditelj Stručne službe Saveza.

(3)Izvršni direktor/ica Saveza provodi zaključke Izvršnog odbora, pomaže predsjedniku/ci u izvršavanju njegovih obveza i zastupa Savez.

(4)Izvršni direktor/ica vodi registar članova Saveza elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Saveza, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Stegovna komisija

Članak 30.

Stegovna komisija Saveza je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova, provodi stegovne postupke u prvom stupnju.

Članak 31.

(1) Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

(2) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 3/10 članova.

(3) Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.

(4) U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
-opomena
-privremena kaznena mjera
-isključenje iz Saveza
Odluke se donose većinom članova Stegovne komisije.

Članak 32.

(1) Članovi Stegovne komisije ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine.

(2) Stegovna komisija za svoj rad i djelovanje odgovara Skupštini.

(3) Stegovna komisija podnosi izvješće Skupštini po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 33.

(1)Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
(2)Skupština je dužna riješiti žalbu u toku od 30 dana računajući od dana dostave.

6. PRINCIPI I OBLICI ORGANIZIRANJA SAVEZA

 

Članak 34.

Prava zastupnika su:
– da pokreću inicijative za razmatranje i rješavanje pitanja interesa za članstvo
– da budu obaviješteni o rada organa Saveza
– da prisustvuju sjednicama organa i radnih tijela u koje su izabrani i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima
– da izlažu svoje stavove i oblikuju odluke u organima Saveza.

Članak 35.

Mandat tijela Saveza i zastupnika u njima traje 4 godine. Prilikom izbora novih tijela ima se voditi računa o pomlađivanju kadrova.

Pravila o komunikaciji

Članak 36.

Zbog posebnih komunikacijskih teškoća osoba oštećena sluha, u Savezu se moraju primijeniti PRAVILA O KOMUNIKACIJI Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih po kojima se uređuje obveza prisutnosti tumača na sjednicama tijela Saveza, u kontaktima sa “čujućim” osobama, te u opremanju poslovnih prostorija Saveza tehničkim, vizualnim i auditivnim pomagalima.

Članak 37.

Zastupnici – članovi Skupštine i članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani. Izvršni odbor Saveza može pokrenuti postupak protiv zastupnika koji djeluje štetno protiv interesa Saveza, a Skupština donosi odluku o mjeri protiv tog zastupnika.
Predsjednik donosi odluku o izborima za opoziv zastupnika ili izbor novih.

7. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 38.

(1)Sredstva za rad Saveza sastoje se od:
– novčanih sredstava
– pokretne i nepokretne imovine
– vrijednosnih papira

(2)Savez ostvaruje novčana sredstva od:
– upisnine
– članarine
– dotacije državnih organa
– prihoda od imovine i prava
– pomoći i dotacija građana i poduzeća
-dragovoljnih priloga i darova.

Članak 39.

Financijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonom. Ako Skupština iz objektivnih razloga ne donese financijski plan prije proteka godine, Izvršni odbor može donijeti odluku o privremenom financijskom planu. Izvršni odbor može izvršiti u toku poslovne godine izmjene financijskog plana u granicama ovlasti od strane Skupštine.

8. PRESTANAK RADA SAVEZA

 

Članak 40.

(1) Savez prestaje s radom kada se ispune Zakonom propisane pretpostavke ili odlukom Skupštine Saveza.

(2) Odluka o prestanku rada Saveza donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

(3) U slučaju prestanka rada Saveza nekretnine, pokretna imovina i prava Saveza prelaze u vlasništvo udruge s ciljevima i djelatnostima zaštite i promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba.

(4) Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 41.

Izbor i opoziv likvidatora

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Saveza u skladu s odredbama Statuta Saveza.

(2) Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.

(3) Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

(4)Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

(5)Likvidator može biti opozvan iz razloga zbog kojih se može razriješiti i pojedini član Izvršnog odbora.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

Statut Saveza donosi Skupština Saveza natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika – članova Skupštine. Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština Saveza.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK:
Katarina Tonković

Pursuant to Article 2, 11 and 37 of the Associations Act (OG 70/1997), and in accordance with the provisions of the Social Welfare Act and with the Articles of the Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing, the Assembly of the Association of the Deaf and Hard of Hearing of the City of Zagreb at its meeting held on 6 March 2008 adopted, according to the said acts, the consolidated text of the Articles of Association, which reads

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE ASSOCIATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING OF THE CITY OF ZAGREB

I. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1

The Association of the Deaf and Hard of Hearing of the City of Zagreb (hereinafter: Association) is a voluntary association which gathers the persons with hearing impairments (deaf and hard of hearing), parents and foster parents of the children and young people with hearing impairments and those who have no or have only limited ability to work (hereinafter: parents) of the CITY OF ZAGREB. It is a non-partisan and non-profit association with social and humanitarian objectives aimed at protecting and promoting the quality of life of the deaf and hard of hearing, their individual and collective interests.

Article 2

The name of the association is the ASSOCIATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING OF THE CITY OF ZAGREB while its abbreviated name is the ASSOCIATION OF THE DEAF OF THE CITY OF ZAGREB, and shall be entered in the Register of Associations of the City of Zagreb.The Association shall perform its activities in the territory of the City of Zagreb, and has its registered office in Zagreb, Ulica Kneza Mislava 7. The Association shall have a round stamp, inscribed with the words: Association of the Deaf of the City of Zagreb within a circle, with a symbol common to all the organisations of persons with hearing impairments in Croatia, which has been registered in the Articles (Statute) of the Association of the Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing.

Article 3

The Association of the Deaf and Hard of Hearing of the City of Zagreb is a member of the Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing. The Association may form associations with the organisation and institutions whose scope of activities includes the protection of persons with disabilities.

Article 4

No racial, ethnic, religious and political discrimination or violations of the human and civic freedoms and rights shall be permitted within the Association.Article 5
Association members shall govern the Association through elected bodies in the manner regulated by these Articles. The Association shall be represented and chaired by the President, who shall be replaced in the event of absence by a person authorised by the President.

Article 6

The work of the Association as well as that of its bodies shall be public. The public nature of work shall be ensured through written materials, reports on the work and reporting to members and the public via public meetings and the media (newspapers, newsletters, radio and television, web).Meetings of the Assembly, Executive Board, Supervisory Board and Disciplinary Committed shall be attended by invited members and guests.

Article 7

The Association holiday is the Day of the Deaf, which is celebrated every year on the last Saturday of September as part of the International Week of the Deaf.

II. ASSOCIATION OBJECTIVES AND TASKS

 

Article 8

The main objectives of the Association shall be to:- gather the deaf and hard of hearing, parents and foster parents of the children and youth with hearing impairments and the person who have no or have only limited ability to work for the purpose of improving their social position in solving life’s problems;- participate in organising and developing all forms of social life in the system of social care for the deaf people in its territory in order to enable the deaf to exercise their rights and perform their obligations in the manner appropriate to them;- inform relevant city and state authorities about the existence of certain problems of the deaf requiring the assistance of a wider community, and suggest measures to address these;- act in an organised manner toward overcoming communication barriers which occur in everyday life and work of the deaf and hard of hearing, organise the social life of its members directly within its own scope and in cooperation with other organisations, particularly in the field of information, educational, cultural, artistic, recreational and other social activities and help the involvement of its member in similar activities outside the Association;- keep record of the membership, assets and funding of the Association.

Article 9

The Association may establish a company for the purpose of engaging in business and service activities in accordance with the law. Any funds generated through such activities shall be channelled entirely toward achieving the objectives set out in Art. 8 of the Articles.

Article 10

In accordance with its activities, and in order to promote the quality of life of the deaf, the Association may found various clubs, such as the Club of the parents of children with hearing and speech impairments, the Pensioners’ Club, the Deaf Women’s Club and other clubs if necessary. Their methods and scope of work shall be determined by each club on its foundation, and in accordance with these Articles.The club shall have no legal personality.The Executive Board shall pass a resolution to found a club or to dissolve it.The resolution on the club foundation shall include: name, registered office and the person authorised to represent the club.The Assembly of the club, composed of all its members, shall be the highest body of the club. The Club president shall be elected by the Assembly of the club.The method of work of the Assembly of the club shall be defined by the Rules of Procedure of the Association Assembly.

III. MEMBERSHIP

 

Article 11

Any person with a hearing loss of at least 55 decibels, who adheres to the objectives and tasks of the Association and its Articles and is not under investigation and who has not been punished for any crimes, may become a member of the Association.Members may be:- regular (full members) – from the City of Zagreb who can participate in the elections for the governing bodies of the Association,- nominal – from other areas who cannot participate in the elections for governing bodies.Association members may include parents and foster parents of the children and young people with hearing impairments and those who have no or have only limited ability to work as nominal members.Adults with limited or no ability to work may become nominal members with no right of participation in the working or professional bodies of the Association.

Article 12

Deaf persons shall be admitted to membership of the Association by signing the application. Applications of the children and adolescents under 15 shall be signed by their parents or guardians.

Article 13

Full Association members shall have the following rights: – to participate in the work of the Association and its bodies, according to the criteria stipulated by the Executive Board and adopted by the Assembly;- to elect and be elected to the bodies of the Association, taking into account the extent to which the respective member by his authority and capabilities can contribute to the quality of life of all deaf persons;- to make suggestions and opinions on the work of the Association;- to launch an initiative for the work of the Association and its bodies;- to be informed in a timely manner about the activities, attitudes and resolutions of the Association bodies;- to use the Association assistance in resolving their personal social problems.
Nominal members shall have the following rights:- to use the Association assistance in resolving their personal social problems and exercising their rights arising from membership.

Article 14

Members shall have a duty to:- contribute actively to the work of the Association – adhere to its Articles of Association – implement resolutions of the Association bodies – safeguard the interests and reputation of the Association- regularly pay membership fees.

Article 15

Membership of the Association shall cease:- in case of death- by explicit resignation from it given in writing- by suspension from the Association for a definite or indefinite period of time, for damaging the reputation of other members and of the Association- for failure to pay membership fees within three months of the beginning of each calendar year – by expulsion from the Republic of Croatia and prison sentence of more than one year.

Article 16

A resolution on the admission of new members shall be passed by the Admissions Committee while that on the exclusion from membership shall be passed by the Disciplinary Committee, according to the Rules of discipline violation, adopted by the Executive Board. The resolution on expulsion may be appealed by the aggrieved party to the Executive Board.

IV. BODIES OF THE ASSOCIATION

 

Article 17

The Bodies of the Association shall be: – Assembly;- Executive Board;- President;- Supervisory Board; – Disciplinary Committee.
Assembly of the Association

Article 18

The Assembly of the Association shall perform the following duties:- adopt Rules of Procedure of the Association and its Articles;- adopt the annual accounts/balance sheet and financial plan of the Association;- approve reports on the work of the Executive and the Supervisory Board and other bodies of the Association;- elect and recall the President, the Executive Board, the Supervisory Board and the Disciplinary Committee;- decide on the establishment of business entities;- decide on the purchase and sale of real estate for the purpose of performing Association activities; – elect and recall representatives in other organisations and bodies.

Article 19

The Assembly is the highest governing body of the Association which consists of the representatives from the City of Zagreb. The Assembly shall have 25 members. Representatives may be elected to the Assembly by a union of all full members of the Association for a term of 4 years. The union of members shall be convened by the Executive Board, which shall establish a list of candidates for the Assembly. The union may take valid decision in a meeting attended by 1/10 of the total number of all full members of the Association. Candidates on the list of who receive most votes cast by those in attendance shall be elected representatives to the Assembly.The Electoral Assembly shall elect a president (who gets a mandate for the election of the Executive Board). The term in office on the bodies of the Association shall be four years and is subject to re-election. Assembly resolutions shall be valid, provided that they are passed with more than a half of the representatives in attendance at the meeting.Resolutions and conclusions shall be valid if they get the vote of the majority of the representatives in attendance.
President of the Association

Article 20

The President shall perform the following duties:- convene and chair general Assembly meetings; – convene and chair Executive Board meetings;- sign minutes of the meetings and the documents passed by the Assembly and the Executive Board; – convene an extraordinary Assembly meeting, if necessary;- call the elections for representatives – members of the Assembly,- put members of the Executive Board in charge of certain tasks;- supervise the implementation of Assembly and Executive Board resolutions.
The President of the Association shall be elected by a secret ballot of the Assembly from among two or more candidates, based on their presented programmes. Of the candidates, the one who receives most votes of all cast by the members in attendance at the meeting shall be elected President. The President elected by the Assembly shall get the mandate to form the Executive Board. Members of the Executive Board shall come from the ranks of representatives. Executive Board

Article 21

The Executive Board is the governing body of the Association which performs the duties and tasks entrusted to it between two Assembly meetings.Members of the Executive Board shall have the same rights, duties and responsibilities, and shall be accountable for their work to the President and the Assembly.The Executive Board shall have five (5) members.Members of the Executive Board shall be elected from among the representatives in the Assembly recommended by the President.The work of the Executive Board shall be chaired by the President or by a person authorised by the president in his absence. The Executive Board shall decide by a majority vote of the members in attendance. – It shall implement Assembly resolutions.

Article 22

The Executive Board shall perform the following duties:- put forward work programmes and financial plans of the Association to the Assembly,- prepare reports on the work and financial performance, annual accounts/balance sheet and recommendations to the Assembly,- organise recreational, social entertainment and other forms of group activities for members,- conduct other current affairs and activities to the benefit of the deaf in the period between two Assembly meetings,- initiate the establishment of Association sections,- appoints the electoral committee and the committees for specific tasks which may admit external collaborators,- supervise the work of its professional services and employees,- pass the Rules of Procedure of the Assembly and other bodies of the Association,- decide on the award of acknowledgements, diplomas and praise to the organisations and members for their efforts in achieving Association objectives and tasks, and recommend them for decoration,- set the amount of registration and membership fees.

Article 23

Orders for the execution of the income and expense plan shall come from the President. The Executive Board shall appoint the persons authorised, along with the President, to countersign bank orders by a special resolution.

Supervisory Board

Article 24

The Supervisory Board shall supervise material and financial operations of the Association. The Supervisory Board may request the assistance of financial and other experts to ensure a more efficient control, if necessary.The Supervisory Board shall have three members from the ranks of full members, who need not be representatives in the Assembly. The composition of the Supervisory Board should include at least one expert professional who will use their expertise to facilitate the work of the Supervisory Board.Disciplinary Committee

Article 25

The Disciplinary Committee is a body elected by the Assembly from among full members recommended by the Executive Board which has a duty of supervising the implementation and application of these Articles and other documents of the Association.The Disciplinary Committee shall propose disciplinary measures to the President, Executive Board and the Assembly autonomously or acting on a written report, if it finds irregularities in the conduct and work of individual representatives or in the event of damage to the reputation of the Association, its working bodies or individuals who are in any way related to the work of these bodies and the Association as a result of the conduct or work of individual members or representatives.The Disciplinary Committee shall have three members, who need not be representatives in the Assembly.
Executive Director

Article 26

The Executive Director shall be the executive body of the Association. He shall be responsible for implementing the programme of work of the Association in accordance with the Programme adopted by the City Office for Health, Labour, Social Security and Veterans and by the Ministries.He shall perform his tasks professionally, as an employee of the Association’s Professional Services.The Executive Director shall implement the conclusions of the Executive Board, assist the President in performing his duties and represent the Association. The Executive Director shall keep a register of Association members in accordance with the law.

V. PRINCIPLES AND FORMS OF ASSOCIATION ORGANISATION

 

Article 27

The representatives shall have the right to:- launch initiatives to consider and address certain issues of interest to members – be informed about the work of the Association- attend the meetings of the governing and working bodies to which they have been elected and decide equally on all matters- present their views and shape decision-making in the bodies of the Association.

Article 28

The mandate of the bodies of the Association and representatives in them shall be 4 years. When electing new bodies, due care must be taken to include younger members.
Rules of Communication

Article 29

Due to specific communication difficulties of the persons with hearing impairments, the Association shall apply the RULES OF COMMUNICATION of the Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing, stipulating the obligation to ensure the presence of an interpreter at the meetings of the bodies of the Association, in contact with a “hearing” persons, and to equipping the business premises of the Association with technical, visual and auditory aids.

Article 30

Representatives – members of the Assembly and of the Executive Board may be recalled. The Executive Board may instigate proceedings against the representative whose actions are harmful to Association interests, and measures against such a representative shall be decided by the Assembly. All or some representatives – members of the Assembly may be recalled, if requested in writing by the Disciplinary Committee.The president shall pass a resolution on the election recall of representatives or election of new ones.

VI. FUNDING FOR ASSOCIATION WORK

 

Article 31

The funding for work of the Association shall consist of:- pecuniary assets- movable and immovable property – securitiesThe Association shall raise funding via:- registration fees- membership fees- grants from state authorities- income from property and rights- assistance and grants from citizens and businesses- voluntary contributions and gifts.

Article 32

Financial operations shall be conducted in accordance with the Accounting Act. If due to objective reasons the Assembly does not adopt a financial plan before the end of the year, the Executive Board may pass a resolution on a temporary financial plan. The Executive Board may pass changes to the financial plan within the scope of the powers granted it by the Assembly in the course of the fiscal year.

VII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 33

The Association Articles shall be passed by the Assembly of the Association by a simple majority of the total votes cast by representatives – members of the Assembly. The Assembly of the Association shall be competent for interpreting the Articles. In the event that a piece of legislation is enacted which might challenge certain provisions of these Articles, the Act* shall prevail until the Articles have been revised.

Article 34

The Association shall cease working by resolution of the Assembly or when legal requirements for its dissolution have been met and the competent body passes a relevant decision On dissolution of the Association, all its assets shall pass to the keeping of the Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing until a new Association is constituted.

Article 35

These Articles shall enter into force on the day of their passing.
PRESIDENT:Katarina Tonković