Statut                                                                        

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), na sjednici Skupštine Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, održanoj 14.09. 2015. godine, donesen je

 STATUT

SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Članak 2.

(1)Naziv udruge je SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA (u daljnjem tekstu Savez), a skraćeni naziv je SAVEZ GLUHIH GRADA ZAGREBA. Savez djeluje na području Grada Zagreba, sjedište mu je u Zagrebu, u Ulici Kneza Mislava 7.

(2)Naziv udruge na engleskom je: ASSOCIATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING OF THE CITY OF ZAGREB.

Članak 3.

Savez je neprofitna pravna osoba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1)Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.
(2)Savez se može udruživati s organizacijama i ustanovama u čijoj je djelatnosti zaštita osoba s invaliditetom i ostalih.

Članak 5.

Savez ima pečat okruglog oblika, u krugu pečata upisane su riječi: Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, sa simbolom koji je zajednički svim organizacijama gluhih i nagluhih osoba na području Hrvatske.

Članak 6.

(1)Članovi Saveza preko izabranih tijela upravljaju Savezom na način utvrđen ovim Statutom.

(2)Savez u pravnom prometu predstavlja i zastupa Predsjednik, kojega u slučaju spriječenosti zamjenjuje osoba koju ovlasti Predsjednik. Savez zastupa Izvršni direktor Saveza.

Članak 7.

(1)Rad Saveza a i njihovih tijela je javan. Javnost rada se osigurava preko pisanih materijala, izvještaja o radu i financijskom poslovanju, izvještavanjem članstva i javnosti putem javnih skupova i sredstava javnog informiranja (tisak, bilteni, radio, televizija i web).

(2)Sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije prisutni su pozvani članovi i gosti.

Članak 8.

Praznik Saveza je dan gluhih koji se svake godine slavi posljednje nedjelje u mjesecu rujnu u sklopu Međunarodnog tjedna gluhih.

 

2. C I LJ E V I , P O D R U Č J E  D J E L O V ANJA  S U K L A D N O  C I L J E V I M A  D J E L A T N O S T I

 

Članak 9.

Područje djelovanja Saveza je socijalna djelatnost, socijalne usluge.

Članak 10.
Osnovni ciljevi Saveza su da:

- okuplja gluhe i nagluhe osobe, roditelje i hranitelje djece i mladeži oštećena sluha i onih koji, uopće nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi unapređivanja društvenog položaja u rješavanju životnih potreba, zaštite njihovih ljudskih prava i jednakih mogućnosti,
- potiče inkluzivno obrazovanje i zapošljavanje, što uključuje i potiče sudjelovanje u političkom i javnom životu na ravnopravnoj osnovi.
- sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života u sustavu brige za gluhe osobe, kako bi na odgovarajući način ostvarili svoja prava i izvršili svoje obveze;
- obavještava nadležna tijela područne samouprave, tijela državne uprave i ostale institucije, o postojanju pojedinih problema gluhih gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
- organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba i u suradnji sa drugim institucijama, organizira društveni život svojih članova, osobito na planu informiranja, prosvjetnih kulturnih, umjetničkih, rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti, te da svojim članovima pomaže u uključivanju u slične aktivnosti izvan Saveza;
- razvija socijalno poduzetništvo i inovativne oblike zapošljavanja gluhih i nagluhih osoba, te održivost zapošljavanja osoba s invaliditetom
- zaštita zdravlja radi nepovoljnih utjecaja iz okoline,
- štiti i promiče ljudska prava i socijalne djelatnosti,
- doprinosi razvoju demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.

Članak 11.

Savez može osnovati trgovačko društvo ili zadrugu radi bavljenja gospodarskim i uslužnim djelatnostima u skladu sa zakonima. Sredstva ostvarena tim djelatnostima u potpunosti usmjerava na ostvarivanje ciljeva iz čl. 10. ovog Statuta.

Članak 12.

(1)Sukladno svojim aktivnostima, a u svrhu promicanja kvalitete života gluhih osoba, Savez može osnivati klubove: kao Klub roditelja djece oštećena sluha i govora, Klub umirovljenika, Klub gluhih žena, a po potrebi i druge klubove. Način i djelokrug rada određuje svaki klub prilikom svog osnivanja, a u skladu s ovim Statutom.

(2)Klub nema status pravne osobe.

(3)Odluku o osnivanju i raspuštanju kluba donosi Izvršni odbor.

(4)Odluka o osnivanju kluba mora sadržavati: naziv, sjedište i osobu ovlaštenu za predstavljanje kluba.

(5)Najviše tijelo kluba je Skupština kluba koju čine svi članovi kluba. Predsjednika kluba se bira na Skupštini kluba.

(6)Način rada Skupštine kluba utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine Saveza.

Članak 13.

Djelatnost Saveza jest:
- razvoj službi podrške i neposredno pružanje socijalnih usluga važnih za kvalitetu života gluhih i nagluhih osoba:
* informiranje o pravima,
*savjetovanje i pomaganje,
* psihosocijalna podrška/savjetovališta/rehabilitacija/tretmani,
*pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja,
*usluge asistencije,
- organiziranje edukativnih programa radi povećanja zapošljivosti,
- informiranje, edukacije, osvještavanje, zagovaranje,
- uključivanje volontera i mladih u rad Saveza, odnosno promicanje volontiranja kao aktivnosti koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala i osobnog razvoja,
- pružanje dostupnih informacija koristeći pritom tehnologije i oblike komunikacije prikladne za gluhe i nagluhe osobe, te poticanje primjene novih potpornih i suvremenih tehnologija,
- organiziranje i obavljanje informativne i izdavačke djelatnosti, tiskanje stručnih i promidžbenih izdanja, časopisa i informativnih biltena za javnost i članstvo,
- razvijanje sustava potpora u obrazovanju za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom i cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih,
- razvoj programa za prevenciju svih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom,
- provođenje projekata i programa u cilju unapređenja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom.

3. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 14.

(1)Članom Saveza može postati svaka osoba s gubitkom sluha od najmanje 55 decibela, koja usvaja ciljeve i zadatke Saveza te Statut i koja nije pod istragom, niti je kažnjavana zbog kaznenih djela.

(2)Članovi mogu biti:
- redovni- sa područja grada Zagreba i sa mogućnošću sudjelovanja u izborima za tijela upravljanja Saveza,
- nominalni- sa drugih područja, bez mogućnosti sudjelovanja u izborima za tijela upravljanja.

(3)Članom Saveza mogu biti roditelji i hranitelji djece i mladeži oštećena sluha i onih koji, uopće nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost kao nominalni članovi.

(4)Odrasle osobe s ograničenom sposobnošću ili bez nje, mogu biti nominalni članovi, bez prava sudjelovanja u radnim i stručnim tijelima Saveza.

(5)Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 15.

U članstvo Saveza pristupa se potpisivanjem pristupnice. Odluku o članstvu donosi Povjerenik za prijem novih članova, temeljem kriterija sukladno Statutu.

Članak 16.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora Udruge.

Članak 17.

Redovni članovi Saveza imaju prava:
-sudjelovati u radu Saveza i njegovih tijela;
- birati i biti birani u tijela Saveza;
- davati prijedloge i mišljenja o radu Saveza;
- pokrenuti inicijativu za rad Saveza i njegovih tijela;
- biti pravovremeno obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama tijela Saveza;
- koristiti pomoć Saveza u rješavanju socijalnih problema.

Nominalni članovi imaju prava:
- koristiti pomoć Saveza u rješavanju osobnih socijalnih problema i ostvarivanja prava iz članstva.

Članak 18.

Dužnosti članova su:
- da aktivno doprinose radu Saveza
- da se pridržavaju Statuta Saveza
- da provode odluke tijela Saveza
- da čuvaju interese i ugled Saveza
- da redovno plaća članarinu.

Članak 19.

 Članstvo u Savezu prestaje:
- izričitim istupanjem u pismenom obliku
- isključenjem iz Saveza
- brisanjem bez posebne odluke zbog neplaćanja članarine u roku od 3 mjeseca od početka kalendarske godine

4. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 20.

Kada postoji spor/sukob interesa između članova Saveza o pravima kojima članovi mogu slobodno raspolagati rješavanje spora se povjerava Stegovnoj komisiji Saveza. Rješavajući o sporu/sukobu interesa Stegovna komisija u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Stegovne komisije je konačna.

 5. TIJELA SAVEZA

Članak 21.

Tijela Saveza su:
- Skupština;
- Izvršni odbor;
- Predsjednik;
- Izvršni direktor/ca
- Nadzorni odbor,
- Stegovna komisija

Skupština Saveza

Članak 22.

(1)Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

(2)Skupština Saveza obavlja poslove:
- donosi Poslovnik i Statut Saveza;
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te završni račun Saveza;
- usvaja izvještaje o radu Izvršnog odbora i Nadzornog odbora te ostalih tijela Saveza;
- bira i opoziva Predsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovnu komisiju;
- odlučuje o osnivanju gospodarskih subjekata;
- odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina za potrebe djelatnosti Saveza;
- bira i opoziva zastupnike u drugim organizacijama i tijelima;
- imenuje i opoziva likvidatora.

Članak 23.

(1)Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

(2)Članovima Skupštine ne mogu biti osobe koje su članovi ili predsjednici drugih udruga gluhih osoba, sa istom ili sličnom djelatnošću.

(3)Skupštinu čini 25 zastupnika. Zastupnike u Skupštinu bira Zbor redovnih članova Saveza na mandat od 4 godine. Zbor članova saziva Izvršni odbor koji utvrđuje listu kandidata za zastupnike u Skupštini. Zbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici Zbora članova nazočna 1/10 ukupnog broja redovnih članova Saveza. Za zastupnike u Skupštini izabrani su kandidati sa liste koji su dobili većinu glasova prisutnih.

(4)Na Izbornoj Skupštini bira se predsjednik (koji postaje mandatar za izbor Izvršnog odbora).

(5)Mandatno razdoblje u tijelima Saveza traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Skupština pravovaljano odlučuje, ako je na sjednici nazočno više od polovine od prisutnih zastupnika.

(6)Odluke i zaključci su pravovaljani, ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih članova Skupštine.

Predsjednik/ca Saveza

Članak 24.

Predsjednik/ca obavlja sljedeće poslove:
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine;
- saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora;
- potpisuje zapisnike i akte Skupštine i Izvršnog odbora;
- po potrebi saziva izvanrednu Skupštinu;
- raspisuje izbore za zastupnike - članove Skupštine;
- zadužuje članove Izvršnog odbora za određene zadatke;
- vrši nadzor nad provođenjem odluka Skupštine i Izvršnog odbora.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza sjednicu Zbora članova saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Saveza upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 1/3 redovnih članova Saveza upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

Predsjednika/cu Saveza bira se na Skupštini tajnim glasovanjem, između dva i više kandidata, a na temelju predloženih programa. Od kandidata za Predsjednika izabran je onaj koji je dobio najviše glasova od broja prisutnih zastupnika na Skupštini. Na Skupštini izabrani Predsjednik/ca postaje mandatar za sastav Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora moraju biti izabrani iz redova članova Skupštine.

Naredbodavac za izvršenje plana prihoda i rashoda je Predsjednik/ca. Izvršni odbor posebnom odlukom imenuje osobe koje imaju uz Predsjednika/cu pravo supotpisati bankovne naloge.

Izvršni odbor

Članak 25.

(1)Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Saveza koje obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica Skupštine.

(2)Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku/ci i Skupštini.

(3)Izvršni odbor ima pet (5) članova.

(4)Članovi Izvršnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika/ce iz redova zastupnika Skupštine.

(5)Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti rukovodi osoba koju ovlasti predsjednik/ca.

(6)Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 26.

Izvršni odbor obavlja ove poslove:
- predlaže Skupštini programe o radu i financijske planove Saveza,
- priprema izvještaje o radu i financijskom poslovanju, završni račun, te prijedloge Skupštini,
-vodi ostale tekuće poslove i aktivnosti od koristi za gluhe u razdoblju između dvije Skupštine,
- inicira osnivanje klubova Saveza,
- imenuje izbornu komisiju i komisije za određene zadatke u koje mogu ući vanjski suradnici,
- vrši nadzor nad radom svoje stručne službe i zaposlenih djelatnika,
- donosi Poslovnik o radu,
- odlučuje o dodjeli priznanja, diploma i pohvala organizacijama i članovima za zalaganje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza i predlaže ih za odlikovanje,
- određuje visinu upisnine i članarine,
-Izvršava odluke Skupštine.

Nadzorni odbor

Članak 27.

(1)Nadzorni odbor Saveza nadzire materijalno - financijsko poslovanje Saveza.

(2)O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Saveza.

Članak 28.

(1)Nadzorni odbor ima 3(tri) člana iz redova redovnog članstva, koji ne moraju biti iz redova zastupnika – članova Skupštine. Kod izbora treba voditi računa da u sastavu Nadzornog odbora bude barem jedna stručna osoba, koja će svojim stručnim znanjem olakšavati posao Nadzornog odbora.

(2)Mandat članova Nadzornog odbora traje 4(četiri)godine.

(3)Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

(4)Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora.

Izvršni direktor/ica

Članak 29.

(1)Izvršni direktor/ca je izvršno tijelo Saveza. Zadužen/a je za provođenje Programa rada Saveza prema prihvaćenom Programu od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ministarstava, te ostale projekte (Europske projekte).

(2)Svoje poslove obavlja profesionalno kao voditelj Stručne službe Saveza.

(3)Izvršni direktor/ica Saveza provodi zaključke Izvršnog odbora, pomaže predsjedniku/ci u izvršavanju njegovih obveza i zastupa Savez.

(4)Izvršni direktor/ica vodi registar članova Saveza elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Saveza, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Stegovna komisija

Članak 30.

Stegovna komisija Saveza je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova, provodi stegovne postupke u prvom stupnju.

Članak 31.

(1) Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

(2) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 3/10 članova.

(3) Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.

(4) U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
-opomena
-privremena kaznena mjera
-isključenje iz Saveza
Odluke se donose većinom članova Stegovne komisije.

Članak 32.

(1) Članovi Stegovne komisije ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine.

(2) Stegovna komisija za svoj rad i djelovanje odgovara Skupštini.

(3) Stegovna komisija podnosi izvješće Skupštini po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 33.

(1)Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
(2)Skupština je dužna riješiti žalbu u toku od 30 dana računajući od dana dostave.

6. PRINCIPI I OBLICI ORGANIZIRANJA SAVEZA

Članak 34.

Prava zastupnika su:
- da pokreću inicijative za razmatranje i rješavanje pitanja interesa za članstvo
- da budu obaviješteni o rada organa Saveza
- da prisustvuju sjednicama organa i radnih tijela u koje su izabrani i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima
- da izlažu svoje stavove i oblikuju odluke u organima Saveza.

Članak 35.

Mandat tijela Saveza i zastupnika u njima traje 4 godine. Prilikom izbora novih tijela ima se voditi računa o pomlađivanju kadrova.

Pravila o komunikaciji

Članak 36.

Zbog posebnih komunikacijskih teškoća osoba oštećena sluha, u Savezu se moraju primijeniti PRAVILA O KOMUNIKACIJI Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih po kojima se uređuje obveza prisutnosti tumača na sjednicama tijela Saveza, u kontaktima sa "čujućim" osobama, te u opremanju poslovnih prostorija Saveza tehničkim, vizualnim i auditivnim pomagalima.

Članak 37.

Zastupnici - članovi Skupštine i članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani. Izvršni odbor Saveza može pokrenuti postupak protiv zastupnika koji djeluje štetno protiv interesa Saveza, a Skupština donosi odluku o mjeri protiv tog zastupnika.
Predsjednik donosi odluku o izborima za opoziv zastupnika ili izbor novih.

7. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

(1)Sredstva za rad Saveza sastoje se od:
- novčanih sredstava
- pokretne i nepokretne imovine
- vrijednosnih papira

(2)Savez ostvaruje novčana sredstva od:
- upisnine
- članarine
- dotacije državnih organa
- prihoda od imovine i prava
- pomoći i dotacija građana i poduzeća
-dragovoljnih priloga i darova.

Članak 39.

Financijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonom. Ako Skupština iz objektivnih razloga ne donese financijski plan prije proteka godine, Izvršni odbor može donijeti odluku o privremenom financijskom planu. Izvršni odbor može izvršiti u toku poslovne godine izmjene financijskog plana u granicama ovlasti od strane Skupštine.

 

  8. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 40.

(1) Savez prestaje s radom kada se ispune Zakonom propisane pretpostavke ili odlukom Skupštine Saveza.

(2) Odluka o prestanku rada Saveza donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

(3) U slučaju prestanka rada Saveza nekretnine, pokretna imovina i prava Saveza prelaze u vlasništvo udruge s ciljevima i djelatnostima zaštite i promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba.

(4) Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 41.

Izbor i opoziv likvidatora

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Saveza u skladu s odredbama Statuta Saveza.

(2) Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.

(3) Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

(4)Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

(5)Likvidator može biti opozvan iz razloga zbog kojih se može razriješiti i pojedini član Izvršnog odbora.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut Saveza donosi Skupština Saveza natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika - članova Skupštine. Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština Saveza.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK:
Katarina Tonković